INTERdyscyplinarny program nauczania BLOKowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w Gimnazjum - INTERBLOK

Uczniowie w programie
W ramach programu INTERBLOK uczniowie zaraz po swoich lekcjach odbywają 90 minutowe zajęcia badawcze z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych tzw. bloki. Program INTERBLOK realizowany jest w trzech kolejnych latach, przy czym w roku pierwszym uczniowie wykonują eksperymenty naukowe wg przygotowanych instrukcji. W roku drugim, uczniowie otrzymują do rozwiązania problemy badawcze, sami dobierają metodę rozwiązania problemu i ją realizują. Natomiast w trzecim roku, uczniowie stają się konstruktorami i projektują oraz budują prototypy urządzeń spełniające określone normy. W ramach programu uczniowie uczą się także przedsiębiorczości, kalkulują koszty pomocy naukowych oraz rozliczają osobogodziny pracy. Za każdym razem poddają zajęcia ewaluacji. Realizacja programu wspierana jest grą ekonomiczną oraz platformą internetową i forum wymiany doświadczeń, gdzie uczniowie mogą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą z uczniami innych szkół.

Nauczyciel w programie

Program INTERBLOK wymaga zrealizowania trzydziestu 90 minutowych zajęć blokowych w ciągu roku szkolnego, co oznacza 60 godzin dydaktycznych rocznie. Zajęcia, w ramach programu INTERBLOK, prowadzić mogą nauczyciele: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i informatyki. Gdyby powierzyć te zajęcia wszystkim wymienionym nauczycielom każdy z nich zrealizuje 10 godzin dydaktycznych rocznie. Nauczyciel realizujący program otrzymuje komplet scenariuszy zajęć, kart pracy dla ucznia, kart samooceny pracy ucznia, kart ewaluacyjnych oraz obudowę programową, ponadto dostęp do platformy internetowej oraz forum wymiany doświadczeń. Nauczyciele realizujący INTERBLOK stają się naturalnym zespołem współpracującym ze sobą. Doświadczenia realizowane w programie są interdyscyplinarne tzn. doświadczenia integrują wiedzę z kilku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W pierwszym roku pracy nauczyciel pełni rolę instruktora, w drugim roku eksperta i doradcy a w trzecim roku staje się partnerem, wspólnie z uczniami, poszukującym rozwiązań.

Szkoła w programie

Nauczyciel, może realizować program INTERBLOK w ramach 19 godziny pracy i wówczas wykorzysta zaledwie ok. 20% tych godzin, resztę może przeznaczyć na kółka, zajęcia wyrównawcze itp. zgodnie z art. 42 ust. 2 p.2a i 2b Karty Nauczyciela. Takie rozwiązanie organizacji pracy nie powoduje dodatkowego obciążenia budżetu szkoły. Niewątpliwym efektem wdrożenia programu powinno być: zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, nauczenia uczniów metod eksperymentalnych i naukowych, nawet przy nie najlepiej wyposażonych pracowniach. Wzrost kompetencji uczniów, a co za tym idzie, wzrost wyniku na egzaminach gimnazjalnych oraz lepsze przygotowanie do świadomego wyboru profilu w liceum. Ponadto, spodziewany jest wzrost umiejętności ekonomicznych oraz nabycie doświadczeń przedsiębiorczych przez uczniów.


Autorzy Interplatformy: Marek Czerwiński, Wojciech M .Kwiatek, Iwo Wroński 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  
Człowiek- najlepsza inwestycja!