Interblok


Raport z zewnętrznej ewaluacji projektu
Dodano: 2012-08-17, przygotował: Łukasz Słoniowski

Otrzymaliśmy raport z zewnętrznej ewaluacji projektu, w której badane były opinie dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół testujących program INTREBLOK.

Raport szczegółowo na 85 stronach omawia rozmaite aspekty programu.
"Wniosek generalny wynikający z badania jest następujący: innowacyjny program kształcenia interdyscyplinarnego w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjach wpisuje się w zmianę cywilizacyjną, jest spójny z ideą skierowaną przez Parlament Europejski w 2006r. do wszystkich państw członkowskich UE, by szczególny nacisk w procesie edukacji położyć na kształto-wanie kompetencji kluczowych oraz powoduje pożądaną zmianę w sposobie uczenia się uczniów, szczególnie na rozwój współpracy w ramach prac projektowych, na kształtowanie postaw współodpowiedzialności za realizowane zadania, stanowi dla młodzieży atrakcyjną formę nauki.

Rekomenduję program innowacyjny INTERBLOK do upowszechniania i włączania do polityki wskazując jednocześnie w szczegółowych rekomendacjach działania, które wpłyną na udoskonalenie produktu finalnego. Wiążą się one z wzmocnieniem wsparcia dla nauczycieli, którzy wykorzystywać będą innowacyjny program nauczania interdyscyplinarnego w praktyce szkolnej."

Autorem raportu jest p. Maria Kalinowska z Trexeris-Press Sp. z o. o.PowrótWybierz miesiąc lub rok szkolny, by zawęzić kryteria wyświetlania...Autorzy Interplatformy: Marek Czerwiński, Wojciech M .Kwiatek, Iwo Wroński 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  
Człowiek- najlepsza inwestycja!